Wkł 284 Raróg
Statut Polskiego Związku Łowieckiego i WKŁ 284 "Raróg"

 

 

 

STATUT

 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

 

 

 

 

 

STATUT


WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO


NR 284 „RARÓG w GDAŃSKU

 

 

 

 

 

 

 

 

GDAŃSK 2008

 

Spis treści

 

Dział I Polski Związek Łowiecki

 

Rozdział I Postanowienia ogólne .........................................................................................4

Rozdział II Zadania Zrzeszenia............................................................................................4

 

Dział II Członkowie Zrzeszenia, prawa i obowiązki, uprawnienia do wykonywania

Polowania

Rozdział III Postanowienia ogólne......................................................................................5

Rozdział IV Prawa członków..............................................................................................5

Rozdział V Obowiązki członków.........................................................................................6

Rozdział VI Członkowie – osoby fizyczne............................................................................6

 

Rozdział VII Koło Łowieckie.............................................................................................9

Oddział 1 Postanowienia ogólne..........................................................................................9

Oddział 2 Zadania koła i sposób ich realizacji.......................................................................10

Rozdział VIII Członkowie koła, ich prawa i obowiązki

Nabycie członkostwa w kole................................................................................................11

Rozdział IX Utrata członkostwa w kole.................................................................................12

Rozdział X Organy koła .....................................................................................................14

Oddział 1 Walne gromadzenie..............................................................................................14

Oddział 2 Zarząd koła ........................................................................................................16

Oddział 3 Komisja rewizyjna ..............................................................................................18

Oddział 4 Przepisy wspólne dla zarządu koła i komisji rewizyjnej............................................19

Rozdział XI Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka .......................................................19

Rozdział XII Utrata członkostwa w Zrzeszeniu......................................................................19

Rozdział XIII Łączenie się kół, podział oraz likwidacja koła ..................................................20

Oddział 1 Łączenie się kół ..................................................................................................20

Oddział 2 Podział koła .......................................................................................................21

Oddział 3 Likwidacja koła ..................................................................................................22

 

Dział III Organy Zrzeszenia, ich zadania i kompetencje

Rozdział XIV Organy Zrzeszenia ........................................................................................22

Oddział 1 Krajowy Zjazd Delegatów ...................................................................................23

Oddział 2 Naczelna Rada Łowiecka .....................................................................................24

Oddział 3 Zarząd Główny ..................................................................................................26

Oddział 4 Kapituła Odznaczeń Łowieckich ...........................................................................27

Oddział 5 Okręgowy zjazd delegatów ...................................................................................28

Oddział 6 Okręgowa rada łowiecka ......................................................................................29

Oddział 7 Zarząd okręgowy ................................................................................................31

Rozdział XV Postępowanie w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich .....................32

Oddział 1 Przepisy ogólne ..................................................................................................32

Oddział 2 Postępowanie dyscyplinarne .................................................................................33

Oddział 3 Sądy łowieckie ...................................................................................................34

Oddział 4 Rzecznicy dyscyplinarni .......................................................................................35

Oddział 5 Postępowanie porządkowe ....................................................................................36

Oddział 6 Postępowanie dyscyplinujące ................................................................................37

Rozdział XVI Organy kontroli wewnętrznej ..........................................................................37

Oddział 1 Główna Komisja Rewizyjna ..................................................................................38

Oddział 2 Okręgowa komisja rewizyjna ................................................................................38

Rozdział XVII Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia .......................................................38

 

 

Dział IV Postępowanie wewnątrzorganizacyjne,

Nadzór oraz wznowienie postępowania

Rozdział XVIII Postępowanie wewnątrzorganizacyjne ...........................................................39

Rozdział XIX Nadzór ........................................................................................................40

Rozdział XX Wznowienie postępowania ..............................................................................41

 

Dział V Majątek i fundusze Zrzeszenia oraz jego reprezentacja

Rozdział XXI Majątek i fundusze, składka członkowska i wpisowe .........................................41

Rozdział XXII Reprezentacja Zrzeszenia ..............................................................................42

 

Załącznik nr 1 Adres siedziby koła …..................................................................................42

Załącznik nr 2 Wzory pieczęci koła ….................................................................................42

Załącznik nr 3 Deklaracja członkowska do koła łowieckiego...................................................44

Załącznik nr 4 Wpisowe, składki, opłaty, płatności § 53 pkt 8.................................................46

Załącznik nr 5 Tryb wydawania upoważnień do wykonywania polowania § 53 pkt 10 …...........45

Załącznik nr 2a Awers i rewers sztandaru koła …...................................................................47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

DZIAŁ I

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

§ 2

Polski Związek Łowiecki, zwany dalej „Zrzeszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z pózn. m.) zwanej dalej „ustawą”, oraz Statutu polskiego Związku Łowieckiego, zwanego dalej „Statutem”.

§ 3

Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Zrzeszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4

Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barwy.

§ 5

Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia łowieckie oraz określa wzór odznaki łowieckiej.

 

Rozdział II

Zadania Zrzeszenia

§ 6

1. Do zadań Zrzeszenia należy:

 1. prowadzenie gospodarki łowieckiej;

 2. troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

 3. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;

 4. ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

 5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

 6. prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego;

 7. organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

 8. prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej;

 9. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

10) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

11) prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

12) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Zrzeszenie może prowadzić:

 1. Działalność gospodarczą i rolniczą według zasad określonych w innych przepisach;

 2. Stacje naukowo-badawcze.

 

 

 

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI

UPRAWNIERNIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA

 

Rozdział III

Postanowienia ogólne

§ 7

1. Członkami Zrzeszenia są:

 1. Osoby fizyczne:

a) będące członkami kół łowickich,

b) niezrzeszone w kołach łowickich, zwane dalej „członkami niestowarzyszonymi”;

 1. Osoby prawne – koła łowieckie.

2. Osoby ubiegające się o przyjecie do Zrzeszenia, po spełnieniu warunków określonych ustawą:

 1. składają deklaracje członkowskie według wzorów określonych w załączniku nr 3 do Statutu;

 2. uiszczają wpisowe – w przypadku osób fizycznych.

3. Osoba fizyczna składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe zarządowi okręgowemu

właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a jeżeli jest ona cudzoziemcem –

zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie.

4. Członkowie założyciele koła łowieckiego składają deklarację członkowską zarządowi

okręgowemu właściwemu dla siedziby koła łowieckiego.

5. Ilekroć w Statucie jest mowa o właściwym zarządzie okręgowym rozumie się przez to zarządy,

o których mowa w ust. 3 i 4.

6. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 osoba ubiegająca się o przyjecie do

Zrzeszenia staje się – z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy – jego

członkiem i podlega wpisowi do prowadzonego przez ten zarząd rejestru. 7. Od uchwały o odmowie przyjęcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

8. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach związanych z odmową

przyjęcia do Zrzeszenia, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed

sądem powszechnym.

§ 8

1. Prawa i obowiązki członków Zrzeszenia są równe.

2. Ograniczenie praw członków Zrzeszenia i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie

z postanowień Statutu.

 

 

Rozdział IV

Prawa członków

§ 9

1. Członek Zrzeszenia ma prawo:

 1. brać czynny udział w wykonywaniu zadań Zrzeszenia, w szczególności związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej;

 2. korzystać z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez nich swych obowiązków statutowych;

 3. składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące, oraz odwoływać się od tych uchwał;

 4. korzystać z majątku Zrzeszenia na zasadach określonych uchwałami odpowiednich organów.

2. Niezależnie od praw wymienionych w ust. 1 członek Zrzeszenia- osoba fizyczna ma prawo:

 1. wybierać i być wybieraną do organów Zrzeszenia lub na określoną funkcję;

 2. nosić odznaczenia łowieckie, oznakę łowiecką oraz strój organizacyjny z odpowiednimi

dystynkcjami, ustanowionymi na podstawie § 108 pkt. 19

3) wykonywać polowania indywidualne oraz uczestniczyć w polowaniach zbiorowych;

4) uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych oraz imprezach

3. Właściwe organy Zrzeszenia i kół łowickich realizując wolę swych członków mogą zwracać

się z prośbą do właściwych kościołów lub związków wyznaniowych o powołanie

duszpasterzy środowisk myśliwych.

§ 10

1. Członkom Zrzeszenia – osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla łowiectwa, może zostać

nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.

2. Członkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni są z płacenia składek członkowskich na Zrzeszenia i

koła łowieckiego.

 

Rozdział V

Obowiązki członków

§ 11

Członek Zrzeszenia jest obowiązany:

 1. sumiennie wykonywać zadania Zrzeszenia, w szczególności osobiście uczestniczyć w pracach organów Zrzeszenia, do których należy;

 2. przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej, a także kierować się zasadami koleżeństwa;

 3. dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia;

 4. ochraniać mienie Zrzeszenia i zwalczać przypadki jego marnotrawienia;

 5. terminowo uiszczać składki członkowskie;

 6. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;

 7. przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

 8. udostępniać Zrzeszeniu pozyskane trofea łowieckie w celach wystawienniczych.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 11 członek Zrzeszenia – osoba fizyczna ma

obowiązek:

 1. podnosić wiedzę łowiecką;

 2. doskonalić umiejętności łowieckie według zasad określonych przez Naczelną Radę Łowiecką;

 3. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie uprawnionych organów Zrzeszenia;

 4. poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sądów łowieckich;

 5. powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianach miejsca stałego zamieszkania w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

 

 

Rozdział VI

Członkowie – osoby fizyczne

§ 13

Osoba fizyczna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:

 1. jest pełnoletnia;

 2. korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była karana za przestępstwa wymienione w Prawie Łowieckim;

 4. nabyła uprawnienia do wykonywania polowania;

 5. złożyła deklarację członkowską i uiściła wpisowe.

 

§ 14

Uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe, selekcjonerskie bądź sokolnicze może

uzyskać osoba, która spełniła warunki określone ustawą.

 

§ 15

 1. Osoba ubiegająca się o nabycie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 18, składa wniosek o przyjęcie na staż w zarządzie koła łowieckiego, ośrodku hodowli zwierzyny lub właściwym zarządzie okręgowym.

 2. W terminie 14 dni od dna przyjęcia zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny są obowiązani powiadomić właściwy zarząd okręgowy o przyjęciu na staż, przedkładając kopię wniosku oraz stosowną uchwałę zarządu koła łowieckiego lub decyzję kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.

 3. Staż rozpoczyna się z dniem dokonania rejestracji jego rozpoczęcia przez właściwy zarząd okręgowy; z tym dniem osoba, o której mowa w ust. 1, staje się kandydatem do Zrzeszenia.

§ 16

 

Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło łowieckie lub ośrodek hodowli zwierzyny

Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania, do przyjęcia kandydata

do odbycia stażu, który jest – w myśl art. 42 ust. 4 pkt. 1 ustawy – warunkiem niezbędnym do

uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, określając jednocześnie termin

rozpoczęcia stażu.

§ 17

 1. Zasady odbywania stażu, sposób jego dokumentowania oraz zaliczania, a także wzór wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1, określa Naczelna Rada Łowiecka

 2. W trakcie odbywania stażu do kandydatów do zrzeszenia stosuje się przepisy § 40 pkt. 4 i § 41 pkt. 1 – 4, 6 i 8.

§ 18

Z odbycia stażu zwolnione są:

 1. osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne;

 2. osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;

 3. strażnicy łowieccy pełniące swoje funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;

 4. cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;

 5. osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Zrzeszeniu.

§ 19

Osoba fizyczna – członek Zrzeszenia – traci członkostwo w Zrzeszeniu w przypadku:

 1. skreślenia z listy członków Zrzeszenia;

 2. wykluczenia ze Zrzeszenia.

§ 20

1. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia następuje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia;

 2. Skazania prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego za przestępstwa wymienione w ustawie;

 3. Śmierci;

2. Właściwy zarząd okręgowy może skreślić członka z listy członków Zrzeszenia także w

przypadku, gdy zalega on ze składkami członkowskimi. Skreślenie może nastąpić po uprzednim

pisemnym wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek w określonym terminie.

3. Członek Zrzeszenia, o którym mowa w § 19, traci członkostwo w Zrzeszeniu, jeżeli w ciągu

6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu z koła łowieckiego macierzystego,

nie zostanie przyjęty do innego koła łowieckiego macierzystego lub nie uzyska statusu członka

niestowarzyszonego.

§ 21

 

Członek może być wykluczony ze Zrzeszenia orzeczeniem sądu łowieckiego zapadłym w toku

postępowania dyscyplinarnego w przypadku dopuszczenia się przewinienia łowieckiego.

 

§ 22

 

 1. Osoba, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 oraz § 21, jest obowiązana wpłacić zaległe składki członkowskie w terminie 30 dni od dnia utraty członkostwa.

 2. O utracie członkostwa w Zrzeszeniu właściwy zarząd okręgowy bezzwłocznie powiadamia właściwy organ policji, a w przypadku, gdy osoba, która utraciła członkostwo, jest członkiem koła łowieckiego – także właściwe koło łowieckie.

§ 23

 

 1. Ponowne przyjęcie do Zrzeszenia osoby, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt. 2, może nastąpić po zatarciu skazania, a osoby, o której mowa w § 21, po upływie 3 lat od dnia wykluczenia.

 2. Warunkiem ubiegania się o ponowne przyjecie do Zrzeszenia jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 22 ust. 1.

§ 24

 

 1. Na wniosek zainteresowanego członka właściwy zarząd okręgowy może na okres nieprzekraczający 3 lat zawiesić go w prawach i obowiązkach. W stosunku do członków kół łowieckich zawieszenie wymaga zgody zarządów ich kół.

 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana zdeponować we właściwym zarządzie okręgowym legitymację, o której mowa w § 26 ust. 1.

§ 25

 

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach dotyczących utraty

członkostwa w Zrzeszeniu, zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej przed

sądem powszechnym.

§ 26

 

1. Potwierdzeniem przynależności członkostwa w Zrzeszeniu jest legitymacja Polskiego Związku

Łowieckiego.

2. Legitymację, o której mowa w ust. 1, wydają:

 1. członkom honorowym Zrzeszenia – Zarząd Główny;

 2. pozostałym osobom fizycznym – właściwe zarządy okręgowe.

3. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, ustala Zarząd Główny.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Statut Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 284 – „RARÓG”Koło Łowieckie

Oddział 1. Postanowienia ogólne

§ 27

 

 1. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 284 „RARÓG”, zwane dalej „kołem” jest zrzeszeniem

osób fizycznych mających uprawnienia do wykonywania polowania i będących

jednocześnie członkami Zrzeszenia.

 1. Koło, jako członek Zrzeszenia, jest jego podstawowym ogniwem organizacyjnym w

Realizacji celów i zadań łowiectwa.

§ 28

 

 1. Zachowuje się dotychczasową nazwę: Wojskowe Koło Łowieckie Nr 284 –„RARÓG” w Gdańsku z siedzibą – adres siedziby - zał. nr 1

§ 29

 

 1. Koło posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

 2. Koło łowieckie powstało w listopadzie 1951r. z inicjatywy żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej nr 2344 w Gdańsku i zarejestrowane jako Wojskowe Koło Łowieckie przez Polski Związek Łowiecki.

 3. Osobowość prawną Koło nabyło poprzez wpis do rejestru kół łowieckich w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – Wydział Ochrony Środowiska w dniu 09. 10. 1987 r. poz. nr 8

 4. Osobowość prawną Koło traci z dniem utraty członkostwa w Zrzeszeniu.

§ 30

 

Koła, jako członkowie Zrzeszenia, podlegają wpisowi do rejestrów kół prowadzone przez

Właściwe zarządy okręgowe.

1. Rejestr kół obejmuje:

  1. liczbę porządkową - / koło zarejestrowane pod numerem 35

  2. nazwę koła;

  3. siedzibę i adres koła;

  4. uchwałę z dnia 27. 07. 1998 r. Zarządu Okręgowego w Gdańsku o wpisaniu do

rejestru;

  1. osobami uprawnionymi do reprezentowania koła są: prezes i łowczy koła;

  2. datę i podstawę skreślenia koła z rejestru;

  3. uwagi.

2. Dla każdej pozycji rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, w których gromadzi się:

  1. dokument o utworzeniu koła – uchwałę członków założycieli

  2. uchwałę, o której mowa w ust. 2 pkt 4;

  3. deklarację członków założycieli;

  4. skład zarządu koła;

  5. ewidencję członków koła;

  6. listę członków koła.

3. Wszelkie zmiany dotyczące danych, o których mowa w ust., 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 3 pkt 4,

podlegają wpisowi do rejestru.

4. O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła powiadamia Zarząd Okręgowy

w Gdańsku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.

 

§ 31

 

Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia

i koła.

§ 32

Koło może być zawiązane przez co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami

Zrzeszenia.

1. Założyciele koła kierują do właściwego zarządu okręgowego wniosek o przyjęcie koła do

Zrzeszenia. Do wniosku należy dołączyć:

  1. deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli;

  2. uchwałę członków założycieli o założeniu koła;

  3. uchwałę o powołaniu organów koła;

  4. listę członków założycieli zawierającą następujące dane każdego z członków:

   1. adres zamieszkania;

   2. numer pesel;

   3. datę przystąpienia do Zrzeszenia;

   4. numer legitymacji członkowskiej Zrzeszenia i nazwy zarządów

okręgowych, które wydały tę legitymację

   1. zapewnienie zarządu okręgowego, właściwego z uwagi na położenie obwodu

łowieckiego, o gotowości wystąpienia z wnioskiem o jego wydzierżawienie.

2. Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację członkowską, stają się członkami

koła z chwilą przyjęcia go do Zrzeszenia.

 

§ 33

Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru według ustalonego przez siebie wzoru. / zał. Nr 2 i 2a/

 

 

Oddział 2. Zadania koła i sposób ich realizacji

§ 34

Do zadań koła należy:

  1. prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami ustawy, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

  2. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;

  3. zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;

  4. organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów do Zrzeszenia z zakresu łowiectwa;

  5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Zrzeszenia ustawy oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;

  6. utrzymywanie przyjaznych, dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;

  7. współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego;

  8. realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych ustawą oraz wykonywanie czynności zleconych przez organy Zrzeszenia;

  9. prowadzenia czynności gospodarczej i rolniczej w celu realizacji statutowych zadań koła.

 

§ 35

 

Zadania wymienione w § 34 koło realizuje przez:

 1. dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej

 2. organizowanie polowań;

 3. tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;

 4. działanie członków, kandydatów do Zrzeszenia oraz zatrudnionych bądź powołanych przez nie strażników łowieckich, prowadzone w celu zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;

 5. organizowanie szkoleń członków i kandydatów do Zrzeszenia podnoszących ich wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa;

 6. organizowanie udziału członków i kandydatów do Zrzeszenia w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych oraz czytelnictwo prasy łowieckiej;

 7. aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;

 8. udzielanie pomocy członkom koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej;

 9. współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;

 10. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie:

  1. planowania zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w skład dzierżawionych obwodów łowieckich;

  2. wykonywanie ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;

 11. prowadzenie działalności gospodarczej, jako podmiot gospodarczy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

Rozdział VIII

Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole

 

§ 36

 

 1. Członkiem koła może być osoba, która:

  1. uzyskała członkostwo Zrzeszenia;

  2. złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe.

 2. Prawa i obowiązki członków koła są równe. Ograniczenie praw członków koła i nałożenie

na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu.

 

§ 37

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa w zarządzie koła deklarację, której wzór

stanowi załącznik nr 3

 1. Poza wyjątkiem wynikającym z ust. 4, przyjęcia członka Zrzeszenia do koła dokonuje

zarząd koła po wysłuchaniu zainteresowanego.

 1. Przyjęcie członka do koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez 2

członków zarządu koła, w tym prezesa lub łowczego z podaniem daty przyjęcia.

 1. Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

 

§ 38

W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zarząd koła jest zobowiązany powiadomić o przyjęciu

członka Zrzeszenia do koła właściwy zarząd okręgowy, przysyłając mu stosowną uchwałę.

 

§ 39

 1. Członek Zrzeszenia może należeć do wielu kół, z których jedno jest kołem macierzystym.

 2. O rodzaju koła decyduje zainteresowany członek i zarząd koła.

 3. Członek może być członkiem zarządu koła lub komisji rewizyjnej lub delegatem koła na okręgowy zjazd delegatów wyłącznie w kole macierzystym.

 

§ 40

Członek koła ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów koła;

 2. oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski do organów koła;

 3. korzystać z opieki i pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich;

 4. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych Statutem;

 5. polować indywidualnie i zbiorowo na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami walnych zgromadzeń;

 6. korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia.

 

§ 41

Członek koła jest zobowiązany:

 1. przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła, a także

dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

 1. współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła

i Zrzeszenia;

 1. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia;

 2. ochraniać mienie koła i Zrzeszenia;

 3. terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez walne zgromadzenie, załącznik nr 4

 4. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;

 5. podnosić wiedzę łowicką i doskonalić umiejętności strzeleckie;

 6. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie organów Zrzeszenia oraz koła;

 7. osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy.

 

 

 

Rozdział IX

Utrata członkostwa w kole

 

§ 42

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia z koła.

 

§ 43

 

 1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

  1. dobrowolnego wystąpienia z koła;

  2. utraty członkostwa w Zrzeszeniu.

 

 1. Zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek

członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie.

Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie.

 

§ 44

 

1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:

  1. nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu bądź uporczywego uchylania się od

wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;

  1. gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje

bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej.

2. Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie.

3. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej

uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie,

co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się za

potwierdzeniem odbioru.

4. W przypadku wykluczenia członka z koła na podstawie ust. 1 pkt 1 zarząd koła może zawiesić go

w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.

 

 

§ 45

 

Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie § 44 ust. 4 nie wstrzymuje jej wykonania.

 

§ 46

 

Członek skreślony lub wykluczony z koła jest zobowiązany wpłacić zaległe składki członkowskie i wszystkie inne opłaty na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia utraty członkostwa.

§ 47

 

O utracie członkostwa w kole zarząd koła jest zobowiązany powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o utracie członkostwa.

 

§ 48

 

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.

§ 49

 

1. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po

upływie 3 lat od dnia wykluczenia z koła.

2. Od uchwały o odmowie ponownego przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

 

§ 50

 

Warunkiem rozpoznania wniosku o ponowne przyjęcie do koła jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 46

 

Rozdział X

Organy koła

 

§ 51

Organami koła są:

 1. walne zgromadzenie, – jako najwyższa władza koła;

 2. zarząd koła – jako jego organ zarządzający;

 3. komisja rewizyjna – jako organ kontrolny walnego zgromadzenia.

 

 

Oddział 1. Walne zgromadzenie

 

§ 52

 

 1. Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła.

 2. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście

 3. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organów Zrzeszenia.

 4. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez zarząd koła.

 

§ 53

 

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:

 1. określenie nazwy, siedziby i adresu koła;

 2. powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu koła, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru;

 3. powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków;

 4. wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, o których mowa w § 120 ust. 1;

 5. wykluczanie członków z koła;

 6. uchwalanie planu działalności i budżetu koła;

 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej koła, wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu koła;

 8. uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania, zał. Nr 4;

 9. zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła, zał. Nr 4

 10. ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny zał. Nr 5;

 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;

 12. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągać w imieniu koła;

 13. zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd koła lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w statutowej działalności;

 14. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązaniu koła;

 15. powoływanie komisji problemowych;

 16. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia;

 17. ustanawianie sztandaru koła oraz wzoru odznaki;

 18. nadawanie członkostwa honorowego koła;

 19. podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 120 ust. 6 pkt 2 i §129 ust. 4 pkt 4;

 20. uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia;

§ 54

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 55

Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem –

między innymi – rozpatrzenia spraw określonych w § 53 pkt 6 i 7.

 

§ 56

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd koła w każdym czasie.

2. Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie także na wniosek:

  1. komisji rewizyjnej koła;

  2. właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia;

  3. 1/3 ogólnej liczby członków koła.

3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony na piśmie

z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.

4. Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 14 dni od

dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Walne zgromadzenie powinno odbyć się

nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Niezwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym w ust. 4

upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

§ 57

1. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka

koła co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia z podaniem:

  1. daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia;

  2. porządku obrad.

2. Podmioty określone w § 56 ust. 2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad

walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem, przekazania tego wniosku

zarządowi koła, co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

3. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, co

najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

 

§ 58

 

Skierowanie wniosku o umieszczenie w porządku obrad, jak i umieszczenie w porządku obrad

spraw związanych z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji

oraz z wykluczeniem członka koła, wymaga uzasadnienia.

§ 59

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 i jedynie w

sprawach objętym porządkiem obrad.

2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez zachowania wymogów ust. 1

  1. o ile obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu

odnośnie trybu zwołania walnego zgromadzenia, jak i porządku obrad lub;

  1. uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka koła, a on sam wyraził zgodą na

rozpatrzenie sprawy.

3. W przypadku, gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określony m w Statucie i nie

zastosowano trybu określonego w ust. 2, należy zwołać je ponownie z zachowaniem wymogów

§ 57 i 58.

§ 60

1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza. 2. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i

sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.

3. Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.

§ 61

. 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła;

2. Koło jest obowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych

zgromadzeń wraz podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

 

Oddział 2. Zarząd koła

 

§ 62

1. Zarząd koła składa się 4 - 5 członków wybranych spośród członków koła.

2. W skład zarządu koła wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz, skarbnik i podłowczy.

3. Walne zgromadzenie może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu koła, niż wynikająca

z ust.2, powierzając im pełnienie określonych funkcji.

4. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden z następujących sposobów:

  1. przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji;

  2. przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się zarządu koła winno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru;

  3. przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek, pozostałych członków.

5. W przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, oraz dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach

zarządu koła w trakcie jego kadencji, zarząd koła o zmianach powiadamia niezwłocznie

członków koła.

6. Członek zarządu koła, który nie uzyskał absolutorium, może być odwołany przez walne

zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem terminów

dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

7. W przypadku przewidzianym w ust. 6, a także w przypadku stwierdzenia przez walne

zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji przez członka zarządu, walne zgromadzenie

może przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła z ominięciem terminów

dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

8. W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła lub

złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków, zarząd koła

powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu koła lub też innemu członkowi

koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia. Osoba nie będąca członkiem zarządu

koła, w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym.

 

§ 63

1. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenie zarządu koła zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności

upoważniony wcześniej przez zarząd koła inny członek zarządu koła.

3. W przypadku niezwołania przez prezesa posiedzenia zarządu koła w terminie określonym w

ust. 1 posiedzenie zarządu koła może zwołać upoważniony wcześniej członek zarządu koła.

4. Zarząd może podejmować uchwały wyłącznie w obecności prezesa lub upoważnionego

wcześniej członka zarządu koła.

5. Z posiedzeń zarządu koła sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i

sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu koła.

 

§ 64

 

Do kompetencji zarządu koła należą wszystkie sprawy koła z wyjątkiem zastrzeżonych do

wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, a w szczególności:

  1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej,

działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;

  1. realizacja budżetu;

  2. opracowanie projektów planów działalności koła;

  3. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;

  4. wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;

  5. zawieranie umów z uwzględnieniem § 53 pkt 12;

  6. przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;

  7. organizowanie i prowadzenie szkoleń;

  8. organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;

  9. powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;

  10. zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich, i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;

  11. nakładanie na członków kar porządkowych.

 

§ 65

 

 1. Zarząd koła we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji między

swych członków, z tym że:

  1. prezes zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz,

kieruje pracą zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także

dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

  1. łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje

polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny;

  1. sekretarz sporządza protokoły posiedzeń zarządu koła, prowadzi zbiór protokołów

walnych zgromadzeń i zarządu koła, rejestr uchwał walnych zgromadzeń i zarządu

koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą

biurowo – administracyjną koła;

  1. skarbnik, osobiście lub za pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi

rachunkowość koła, ściąga przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia składki i opłaty,

czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo

- księgową.

 1. Zarząd koła informuje członków koła o szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy

członków zarządu koła.

§ 66

 

 1. Oświadczenie woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu koła lub jeden członek

zarządu koła i osoba przez zarząd koła do tego upoważniona. W imieniu koła zarząd koła

składa oświadczenie na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą koła.

 1. Zarząd koła może udzielić jednemu z członków zarządu koła lub innej osobie pełnomocnictwa

do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju, lub czynności szczególnych,

związanych z kierowaniem bieżącą działalnością koła.

 

§ 67

 

Zarząd koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami

organów Zrzeszenia i koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.

 

 

Oddział 3. Komisja rewizyjna

 

§ 68

 

 1. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej,

gospodarczej i finansowej koła.

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków.

 1. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają z pośród siebie przewodniczącego przed

zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.

4. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, walne

zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem terminów

dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

5. O zmianach na stanowiskach w komisji rewizyjnej, jej przewodniczący powiadamia

niezwłocznie zarząd koła i członków koła.

6. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu

wynagradzani.

§ 69

 

 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

pół roku. Komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu koła , w

tym dokumentacji finansowo – księgowej, co najmniej raz w roku.

 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.

 2. W przypadku, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie i w sprawach określonych w ust. 1, posiedzenie zwołuje co najmniej 2 członków komisji rewizyjnej.

 3. Z posiedzeń komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

 

 

§ 70

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej

działalności zarządu koła;

 1. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;

 2. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;

 3. składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu koła;

 4. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła;

 5. współpraca z okręgową komisją rewizyjną.

 

 

 

 

Oddział 4. Przepisy wspólne dla zarządu koła i komisji rewizyjnej

 

§ 72

 

 1. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu koła i komisji rewizyjnej.

 2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu koła w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz być podwładnym w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej.

 

Rozdział XI

Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka

 

§ 73

Koło może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.

 1. Na majątek koła składa się:

§ 74

 

  1. majątek trwały, wartości niematerialne i prawne;

  2. majątek obrotowy;

   1. środki pieniężne,

   2. należności i roszczenia

  3. dochody:

a) z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez

walne zgromadzenie, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób

fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez koło,

b) wpływy z gospodarki łowieckiej,

c) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.

 1. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać dziesięciokrotnej rocznej składki do

Zrzeszenia.

 1. Poza wpisowym koło nie ma prawa pobierać od kandydatów do koła jakichkolwiek innych

świadczeń finansowych, w tym darowizn.

 1. Walne zgromadzenie, określając wysokość składki, powinno kierować się rzeczywistymi

potrzebami finansowymi koła związanymi z prowadzoną działalnością statutową.

 1. Walne zgromadzenie może uchwalić składkę ulgową stosując odpowiednio przepis § 181 ust.2

 2. Uzyskane dochody koła przeznacza się na finansowanie jego działalności statutowej.

 3. Rok gospodarczy w kole trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

 

 

 

Rozdział XII

Utrata członkostwa w Zrzeszeniu

 

§ 75

Koło traci członkostwo Zrzeszenia w przypadku:

 1. wykluczenia koła ze Zrzeszenia;

 2. rozwiązania koła.

§ 76

 

Wykluczenie koła ze Zrzeszenia może nastąpić, gdy jego organy w sposób rażący naruszają

przepisy ustawy, Statutu, uchwały organów Zrzeszenia oraz dyscyplinę organizacyjną.

§ 77

 

Rozwiązanie koła następuje w przypadkach:

 1. podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o jego rozwiązaniu;

 2. podjęcia uchwały o rozwiązaniu koła przez właściwą okręgową radę na skutek:

  1. zmniejszenia się liczby członków koła poniżej 10 i nie uzupełnienia przez koło liczby

członków w terminie 6 miesięcy,

  1. nie dzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu

łowieckiego.

§ 78

 

W przypadku wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje likwidacja koła.

 

Rozdział XIII

 

Łączenie się kół, podział oraz likwidacja koła

Oddział 1. Łączenie się kół

 

§ 79

 

Koło może w każdym czasie połączyć się z innym kołem na podstawie uchwał walnych

zgromadzeń łączących się kół.

§ 80

 

Uchwały o połączeniu powinny zawierać:

 1. oznaczenie koła przejmującego i przyjmowanego;

 2. datę połączenia.

§ 81

 

Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się kół,

sporządzone na dzień połączenia.

§ 82

Połączenie wywiera skutek od chwili wpisania go do rejestru właściwego zarządu okręgowego i

wykreślenia koła przejmowanego.

§ 83

 

Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do koła przejmowanego, stają się członkami

koła przejmującego.

§ 84

 

Wskutek połączenia majątek koła przejętego przechodzi na koło przejmujące, a wierzyciele i

dłużnicy koła przejmowanego stają się wierzycielami i dłużnikami koła przejmującego.

 

§ 85

 

 1. Niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast zarządu i komisji rewizyjnej koła

przejmowanego, działa zarząd i komisja rewizyjna koła przejmującego.

 1. Jeżeli uchwały walnych zgromadzeń o połączeniu tak stanowią, po wpisie połączenia do

rejestru, koło dokonuje niezwłocznie wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

 

 

Oddział 2. Podział koła

 

§ 86

 

Koło może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w ten sposób, że z jego

wydzielonej części zostaje utworzone nowe koło.

 

§ 87

 1. Uchwała o podziale koła powinna zawierać:

  1. oznaczenie dotychczasowego koła i koła powstającego w wyniku podziału;

  2. listę członków przechodzących do nowego koła powstałą w oparciu o dobrowolne oświadczenie członków;

  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego koła i planu podziału składników majątkowych i finansowych oraz określenie procentowego udziału koła dotychczasowego i powstającego w dzielonym majątku;

  4. datę podziału koła.

 2. Koło dotychczasowe i koło powstające powinny dzierżawić lub mieć gwarancję

wydzierżawienia obwodu łowieckiego.

 

 

§ 88

 

Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale koła zebranie członków przechodzących do nowego koła:

 1. określa liczbę członków zarządu koła i funkcję w zarządzie koła, sposób jego wyboru

oraz dokonuje wyboru zarządu koła;

 1. dokonuje wyboru komisji rewizyjnej.

 

 

§ 89

 

Zarząd koła powstającego jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia jego wyboru, wystąpić z

wnioskiem do właściwego zarządu okręgowego o wpisanie koła do rejestru, a zarząd koła

dotychczasowego – z wnioskiem o wpisanie do rejestru jego podziału.

§ 90

 

Wskutek podziału koła, na koło powstające przechodzą – z chwilą jego zarejestrowania –

wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania. W tym też

zakresie wierzyciele i dłużnicy dotychczasowego koła stają się wierzycielami i dłużnikami

powstającego koła. Za zobowiązania powstałe przed podziałem koło dotychczasowe i

powstające odpowiadają proporcjonalnie do przejętego majątku.

§ 91

 

Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji o podziale koła zarząd koła zwołuje walne zgromadzenie

celem podjęcia uchwał, o których mowa w § 53 pkt 1, 6, 8 i 10.

§ 92

 

Przy podziale koła i rejestracji koła powstającego stosuje się odpowiednio przepisy § 30.

 

 

 

Oddział 3. Likwidacja koła

 

§ 93

Likwidacji koła dokonuje ostatni zarząd koła lub likwidatorzy powołani przez walne zgromadzenie.

 

§ 94

 

Jeżeli walne zgromadzenie nie powoła likwidatora w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu koła bądź o jego wykluczeniu ze Zrzeszenia, likwidatora powołuje właściwy zarząd okręgowy.

 

 

§ 95

Likwidatorzy koła są zobowiązani:

 1. powiadomić niezwłocznie właściwy zarząd okręgowy o powierzeniu im likwidacji z

podaniem swych nazwisk, imion i adresów do korespondencji;

 1. złożyć właściwemu zarządowi okręgowemu:

  1. bilans otwarcia likwidacji

  2. sprawozdanie z dokonanej likwidacji koła.

 

§ 96

W przypadku uchylania się przez likwidatorów do przeprowadzenia likwidacji koła albo nie

zakończenia likwidacji koła w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora, właściwy zarząd

okręgowy może odwołać likwidatorów i powołać innych

 

§ 97

 1. W przypadku likwidacji koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań koła.

Majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań koła przechodzi na cele społeczne związane

z łowiectwem, oznaczone w uchwale walnego zgromadzenia.

 1. Jeżeli likwidator stwierdzi, że zwołane przez niego walne zgromadzenie nie może się odbyć

albo nie może podjąć decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po zaspokojeniu

zobowiązań, informuje o tym właściwy zarząd okręgowy, który podejmuje decyzję o

przeznaczeniu majątku.

 

 

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE

Rozdział XIV

Organy Zrzeszenia

 

§ 98

 1. Krajowymi organami Zrzeszenia są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów;

2) Naczelna Rada Łowiecka;

3) Zarząd Główny;

4) Kapituła Odznaczeń Łowieckich.

 1. Okręgowymi organami Zrzeszenia są:

1) okręgowy zjazd delegatów;

2) okręgowe rady łowieckie;

3) zarządy okręgowe.

 1. Organami postępowania dyscyplinarnego są:

1) Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie;

2) Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni.

 1. Organami kontroli wewnętrznej są:

1) Główna Komisja Rewizyjna;

2) Okręgowe komisje rewizyjne.

 

Oddział 1. Krajowy Zjazd Delegatów

 

§ 99

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Zrzeszenia.

 

§ 100

 1. Krajowy Zjazd Delegatów tworzą wyłonieni w wyborach pośrednich przedstawiciele kół i przedstawiciele członków niestowarzyszonymi z kołami.

 2. Każdy delegat na Krajowy Zjazd Delegatów posiada jeden głos.

 

§ 101

 1. Krajowe Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Krajowe Zjazdy Delegatów zwoływane są przez naczelną Radę Łowiecką.

 

 

§ 102

 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na pięć lat.

 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien odbyć się w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku:

1). Co najmniej 1/3 ogólnej liczby okręgowych rad łowieckich;

2). Co najmniej 2/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny znaleźć się w porządku

obrad.

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być ponadto zwołany w każdym czasie przez Naczelną Radę Łowiecką.

 2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów otwiera prezes ustępującej Naczelnej Rady Łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

 3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów otwiera prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 103

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział: członkowie honorowi Zrzeszenia, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny.

 2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Naczelną Radę Łowiecką.

 3. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów oraz osoby wymienione w ust. 1 i 2 powinny otrzymać na 30 dni przed terminem Zjazdu zawiadomienie o Zjeździe, wraz z projektem proponowanego porządku obrad.

§ 104

 1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe zjazdy delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięćset członków według miejsca stałego zamieszkania, obejmującego teren okręgu. Do liczby członków zamieszkałych na terenie okręgu dolicza się członków Zrzeszenia - cudzoziemców, dla których dany okręg jest okręgiem właściwym w rozumieniu § 7 ust. 3.

 2. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem delegatów.

 3. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny KZD.

§ 105

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian;

 2. ustalenie kierunków działania;

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia;

 4. wybór 10 członków Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

 5. nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;

 6. ustanawianie godła, sztandaru, pieczęci flagi i barw Zrzeszenia;

 7. ustanawianie odznaczeń łowieckich, o których mowa w § 117 ust. 2, oraz wzoru oznaki Zrzeszenia;

 8. uchwalanie porządku i regulaminu obrad krajowego Zjazdu Delegatów oraz powoływanie jego komisji;

 9. uchylanie sprzecznych z prawem bądź Statutem uchwał okręgowych zjazdów delegatów.

 

 

 

Oddział 2. Naczelna Rada Łowiecka

§ 106

W skład Naczelnej rady Łowieckiej wchodzą:

 1. członkowie – po jednym z każdego okręgu – wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów w trybie, o którym mowa w § 124 pkt. 3 lit. C;

 2. członkowie – w liczbie 10 osób – wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów, spośród co najmniej 15 kandydatów będących delegatami na ten Zjazd.

 

§ 107

1. Na miejsce członków Naczelnej Rady Łowieckiej, którzy przestali pełnić swoje funkcje w

trakcie kadencji wchodzą:

 1. w miejsce członka, którym mowa w § 106 pkt. 1, zastępca wybrany przez zjazd, którym mowa w tym przepisie;

 2. w miejsce członka, o którym mowa w§106 pkt. 2,osoba,która uzyskała kolejną, największa liczbę głosów na zjeździe, o którym mowa w tym przepisie.

2. Szczegółowa kolejność osób, o których mowa w ust. 1,określą właściwe zjazdy łącznie z

dokonywanymi wyborami.

§ 108

Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:

 1. zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przedkładanie projektu regulaminu Zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;

 2. przedkładania Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Zrzeszenia za okres kadencji;

 3. nadzorowanie wykonywania uchwał Krajowych Zjazdów Delegatów;

 4. uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;

 5. uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie;

 6. uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych;

 7. uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia;

 8. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia i udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu;

 9. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zrzeszenia i jego organów krajowych;

 10. ustalenie wysokości składki członkowskiej do Zrzeszenia, z zastrzeżeniem § 127 pkt. 15, oraz rozdziału składek miedzy budżety Zarządu Głównego i zarządów okręgowych;

 11. wyrażanie zgody na zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia powyżej kwoty określonej przez Naczelną Radę Łowiecką;

 12. uchwalanie wytycznych dotyczących racjonalnej gospodarki łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, a także zasad postępowania z trofeami łowieckimi;

 13. określanie zasad etyki łowieckiej;

 14. powoływanie i odwoływanie;

    1. przewodniczącego Zarządu Głównego – Łowczego Krajowego,

    2. od 2 do 4 członków Zarządu Głównego na wniosek Łowczego Krajowego,

    3. przewodniczącego i członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich,

    4. prezesa i sędziów Głównego Sądu Łowieckiego,

    5. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,

    6. Przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej;

15) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Głównego i okręgowych rad łowieckich;

16) dokonywanie zmian podziału terytorium kraju na okręgi;

17) zwoływanie nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów wraz z zamieszczaniem w

porządku obrad określonych spraw;

18) powoływanie ciał doradczych – komisji problemowych oraz określeniu zakresu ich

działania;

19) ustalenie wzoru stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;

20) składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego;

21) ustalenie sposobu rejestracji i obowiązku ujawniania kar porządkowych, o których mowa w

§ 154 ust.1 pkt 3 i 4;

22) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

 

§ 109

1. Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród członków Rady prezesa i 4 jego zastępców. Osoby te

stanowią Prezydium Rady.

2. Prezesem Rady nie może być osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na

stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Zrzeszenia.

§ 110

 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są co najmniej dwa razy w roku celem

rozpatrzenia miedzy innymi spraw określonych w § 108 pkt 7 – 9.

 1. Pierwsze posiedzenie naczelnej Rady Łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio po jej wyborze, zwołuje i otwiera przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów. Przepisu ust. 7 nie stosuje się.

 2. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są przez jej Prezydium.

4. Prezydium zwołuje posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej także na wniosek:

1) Zarządu Głównego;

2) co najmniej 1/3 członków Naczelnej Rady Łowieckiej.

Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Posiedzenie Rady zwołane w trybie ust. 4 powinno odbyć się w terminie do 30 dni od dnia

zgłoszenia wniosku.

6. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad

Naczelnej Rady Łowieckiej.

7. Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, a także Zarząd Główny, powinny otrzymać co

najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Rady zawiadomienie

o jego terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad.

8. W posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział: członkowie Zarządu

Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji

Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik

Dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

 

§ 111

Do kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej należy:

 1. zwoływanie i ustalanie projektu porządku obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;

 2. kierowanie pod obrady Rady projektów uchwał;

 3. kontrola działalności komisji problemowych;

 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;

 5. ustalanie wysokości wynagrodzenia łowczego Krajowego - przewodniczącego Zarządu Głównego;

 6. ustalanie zasad wypłacania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów związanych z pełnioną funkcją przez sędziów i rzeczników dyscyplinarnych oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głównym, wysokości rekompensat dla sędziów Głównego Sądu Łowieckiego i rzeczników zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

 

Oddział 3. Zarząd Główny

 

§ 112

 1. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Zrzeszenia.

 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy krajowy, jako jego przewodniczący, oraz od 2 – 4 członków.

§ 113

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;

 2. prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Naczelnej Rady Łowieckiej;

 3. przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:

 1. projektów rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia,

 2. sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia oraz jego działalności,

 3. wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia;

 1. podejmowanie decyzji w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z urzędującymi członkami zarządów okręgowych;

 2. nadzór nad działalnością zarządów okręgowych;

 3. wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji;

 4. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;

 5. nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie tego majątku;

 6. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej przy opracowywaniu krajowych założeń dotyczących gospodarki łowieckiej;

 7. ustalanie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawianie obwodów łowieckich;

 8. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;

 9. wydawanie opinii przewidzianych w ustawie lub na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska;

 10. ustalanie, w uzgodnieniu z Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji na krajowe i międzynarodowe zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne i strzeleckie;

 11. nadzór nad stacjami naukowo-badawczymi Zrzeszenia;

 12. powoływanie klubów specjalistycznych oraz ustalanie zasad ich działania;

 13. prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;

 14. podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania przez Zrzeszenie obwodów łowieckich, o których mowa w art. 28 ust.1a ustawy;

 15. opiniowanie wniosków okręgowych zjazdów delegatów w sprawie połączenia okręgów;

 16. prowadzenie Centralnego Rejestru Trofeów Łowieckich;

 17. powoływanie komisji wyceny ostatecznej trofeów łowieckich;

 18. prowadzenie ośrodków hodowli zwierzyny Zrzeszenia oraz udzielanie pełnomocnictw zarządom okręgowym do ich prowadzenia;

 19. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem oraz zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką, a także podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

§ 114

 

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi jego przewodniczący.

 2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

 

§ 115

 1. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań miedzy swoich członków.

 2. W sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia, czynności dokonuje przewodniczący Zarządu Głównego.

 3. Umowę o pracę z Przewodniczącym Zarządu Głównego zawiera prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

 

 

§ 116

Zarząd Główny udziela pełnomocnictwa zarządom okręgowym lub ich urzędującym członkom do dokonywania określonych czynności z zakresu zarządzania działalnością Zrzeszenia w ramach okręgu, w tym zarządzania funduszami i majątkiem, a także do dokonywania innych czynności.

 

 

 

Oddział 4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich

§ 117

 1. Za zasługi dla łowiectwa, na wniosek właściwych organów Zrzeszenia, nadawane są odznaczenia łowieckie.

 2. Odznaczeniami łowieckimi są:

1) Złom;

2) Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej;

3) Medal Świętego Huberta;

4) Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa.

 1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w ust. 2, nadaje w imieniu Zrzeszenia Kapituła Odznaczeń Łowieckich.

 2. Kapituła Odznaczeń Łowieckich składa się z 11 osób powołanych spośród członków Zrzeszenia odznaczonych Złomem lub Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 118

 1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w § 117 ust. 2 pkt 1-3 i § 119, nadawane są członkom Zrzeszenia.

 2. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia za szczególne zasługi w rozwoju gospodarki łowieckiej, stworzenie wybitnych dzieł artystycznych o tematyce łowieckiej lub rozpowszechnianie idei łowieckich mogą być nadawane odznaczenia łowieckie wymienione w § 117 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz w § 119

 3. Tryb postępowania Kapituły Odznaczeń Łowieckich określa regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 119

Odznaczeniami łowieckimi są także okręgowe odznaczenia łowieckie ustanowione przez okręgowe rady łowieckie.

 

Oddział 5. Okręgowy zjazd delegatów

 

§ 120

 1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą:

1) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie okręgu;

2) delegaci wybrani spośród członków niestowarzyszonych zamieszkałych na terenie okręgu;

3) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych okręgach i

dzierżawiących obwody łowieckie na terenie danego okręgu.

 1. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

 2. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów posiada jeden głos.

 3. Okręgowe zjazdy delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

 4. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwoływany jest przez okręgową radę łowiecką raz na 5 lat.

 5. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje okręgowa rada łowiecka i powinien on się odbyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku:

1) Naczelnej Rady Łowieckiej;

2) Co najmniej 1/3 liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu lub 2/5 delegatów na zjazd

okręgowy. Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być ponadto zwołany w każdym czasie przez okręgową radę łowiecką.

 2. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów otwiera prezes ustępującej okręgowej rady łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego zjazdu. Przewodniczący zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

 3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów otwiera prezes okręgowej rady łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego zjazdu. Przewodniczący zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§ 121

 1. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie honorowi mający miejsce stałego zamieszkania na terenie okręgu, członkowie okręgowej rady łowieckiej oraz zarządu okręgowego, prezes okręgowego sągu łowieckiego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także delegowani przedstawiciele krajowych organów Zrzeszenia.

 2. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez okręgową radę łowiecką.

§ 122

Delegaci na okręgowy zjazd delegatów oraz organy i osoby wymienione w § 121 ust. 1 powinni otrzymać na 30 dni przed zjazdem zawiadomienie o zjeździe, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

 

§ 123

 1. Delegaci na okręgowy zjazd delegatów, o którym mowa w § 120 ust. 1 pkt 1, wybierani są w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła. Koła liczące nie więcej niż 20 członków wybierają jednego delegata.

 2. Członkowie niestowarzyszeni, o których mowa w § 120 ust. 1 pkt. 2, wybierają swych delegatów na zjazd okręgowy w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków niestowarzyszonych obecnych podczas zebrania wyborczego organizowanego przed każdym zwyczajnym okręgowym zjazdem delegatów. Jeżeli na zebraniu wyborczym obecnych jest nie więcej 20 członków, wybiera się jednego delegata.

 3. Delegaci, o których mowa w § 120 ust.1 pkt 3, wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.

 4. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym zjazdem delegatów.

 5. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny zwyczajny okręgowy zjazd delegatów.

§ 124

Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:

 1. podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady łowieckiej z działalności okręgowych organów Zrzeszenia;

 3. wybór spośród delegatów na okręgowy zjazd delegatów:

a) okręgowej rady łowieckiej,

b) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

c) członka do Naczelnej Rady Łowieckiej oraz w ustalonej kolejności jego zastępców, spośród

delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

d) uchwalenie porządku i regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów oraz powoływanie

jego komisji, e) wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem.

 

 

§ 125

 1. Sąsiadujące okręgi mogą, przy zachowaniu dotychczasowych terenów działania, łączyć się w jeden okręg. Decyzje o połączeniu podejmuje Naczelna Rada Łowiecka, na zgodny wniosek właściwych okręgowych zjazdów, po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego.

 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie siedziby nowego okręgu i źródeł jego finansowania.

 

 

Oddział 6. Okręgowa Rada Łowiecka

 

§ 126

 1. Okręgowa rada łowiecka liczy od 10 do 15 członków. Wybór dokonywany jest spośród co

najmniej 20 kandydatów.

 1. Na miejsce członków okręgowej rady łowieckiej, którzy przestali pełnić swoją funkcję, wchodzą osoby, które uzyskały kolejną, szczegółowo ustaloną, największą liczbę głosów w wyborach, których mowa w ust. 1, a które nie weszły w skład okręgowej rady łowieckiej.

 

§ 127

Do zadań okręgowej rady łowieckiej należy:

 1. zwoływanie okręgowych zjazdów delegatów oraz przedkładanie projektu regulaminu zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;

 2. przedkładanie okręgowemu zjazdowi delegatów sprawozdania z działalności okręgu za okres kadencji;

 3. uchwalanie regulaminu obrad okręgowej rady łowieckiej;

 4. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz okręgowych zjazdów delegatów, a także uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej;

 5. tworzenie kompleksowych planów rozwoju gospodarki łowieckiej na obszarze okręgu;

 6. uchwalanie rocznych planów działalności;

 7. opiniowanie projektu budżetu Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu;

 8. opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu;

 9. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności okręgu i jego organów oraz udzielanie absolutorium zarządowi okręgowemu;

 10. inspirowanie porozumień i tworzenie wspólnych przedsięwzięć, w tym również w zakresie tworzenia rejonów hodowlanych;

 11. powoływanie i odwoływanie:

a) łowczego okręgowego, w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym,

b) od 2 do 4 członków zarządu okręgowego na wniosek łowczego okręgowego,

c) prezesa i sędziów okręgowego sądu łowieckiego

d) okręgowego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców,

e) przewodniczącego i członków okręgowej komisji rewizyjnej;

 1. powoływanie ciał doradczych – komisji problemowych oraz określenie zakresu ich działania;

 2. rozwiązywanie kół i wykluczanie kół ze Zrzeszenia

 3. przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadawanie odznaczeń łowieckich, o których mowa w § 117 ust. 2;

 4. ustalanie wysokości składki członkowskiej od kół z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego na terenie okręgu;

 5. uchwalanie zasad racjonalnej gospodarki łowieckiej na terenie okręgu;

 6. powoływanie komisji dokonujących oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, pozyskanych w obwodach dzierżawionych bądź będących w zarządzie Zrzeszenia, a położonych na terenie okręgu, z zasadami selekcji osobniczej zwierząt łownych oraz powoływanie komisji odwoławczych;

 7. inicjowanie przedsięwzięć łowieckich na terenie okręgu w zakresie zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego

 8. popieranie prac naukowych w zakresie łowiectwa obejmujących teren okręgu;

 9. popieranie i propagowanie:

a) ochrony zwierzyny i ochrony środowiska naturalnego,

b) działań służących pielęgnowaniu historycznych wartości kultury materialnej i duchowej

łowiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich, hodowli użytkowych psów

myśliwskich,

c) sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych;

 1. ustanawianie okręgowych odznaczeń łowieckich i zasad ich przyznawania

 2. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 128

 1. Okręgowa rada łowiecka wybiera spośród członków rady prezesa, jego zastępcę i sekretarza. Osoby te stanowią prezydium rady.

 2. Prezesem okręgowej rady łowieckiej nie może być osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Zrzeszenia.

 

§ 129

 1. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są co najmniej dwa razy w roku

 2. Pierwsze posiedzenie okręgowej rady łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio po jej wyborze, zwołuje i otwiera przewodniczący okręgowego zjazdu delegatów. Przepisu.§ 130 ust. 1 nie stosuje się.

 3. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są przez prezydium rady.

 4. Prezydium rady powinno zwołać posiedzenie okręgowej rady łowieckiej także na wniosek:

1) Naczelnej Rady Łowieckiej;

2) Zarządu Głównego

3) Właściwego zarządu okręgowego

4) Co najmniej 1/3 ogólnej liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu.

Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 1. Posiedzenie okręgowej rady łowieckiej zwołane w trybie ust. 4 powinno odbyć się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

 2. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad okręgowej Rady łowieckiej.

§ 130

 1. Członkowie okręgowej rady łowieckiej, oraz wnioskodawcy, o których mowa w § 129 ust. 4, powinni otrzymać co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem rady zawiadomienie o jego terminie, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

 2. W posiedzeniu okręgowej rady łowieckiej mogą brać udział przedstawiciele Naczelnej Rady Łowieckiej, członkowie honorowi oraz członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej z danego okręgu, członkowie Zarządu Głównego, członkowie zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez prezydium okręgowej rady łowieckiej.

 

§ 131

Do kompetencji prezydium okręgowej rady łowieckiej należy:

 1. zwoływanie i ustalanie projektu porządku obrad okręgowej rady łowieckiej;

 2. przygotowanie i kierowanie pod obrady rady projektów uchwał;

 3. nadzór nad działalnością Komisji problemowych rady;

 4. kontrola i wykonywanie uchwał i zaleceń rady

 5. w uzgodnieniu z zarządem okręgowym określenie wysokości rekompensat dla sędziów okręgowego sądu łowieckiego i zespołu okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

 

Oddział 7. Zarząd okręgowy

 

§ 132

W skład zarządu okręgowego wchodzi łowczy okręgowy, jako jego przewodniczący, oraz od 2 do 4 członków.

§ 133

 

Do zadań zarządu okręgowego należy:

 1. realizowanie uchwał właściwych organów Zrzeszenia;

 2. zarządzanie, w ramach udzielonych pełnomocnictw, funduszami i majątkiem Zrzeszenia pozostającymi w dyspozycji okręgu;

 3. przedstawianie okręgowej radzie łowieckiej:

 1. projektów rocznych planów działalności oraz do zaopiniowania projektów rocznych budżetów Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu,

 2. sprawozdań a wykonania budżetu Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu oraz sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności;

 1. opiniowanie projektów podziału obszaru województwa na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów w granicach okręgu;

 2. uzgadnianie z właściwym nadleśniczym zatwierdzania rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;

 3. prowadzenie kontrolo działalności kół;

 4. prowadzenie ewidencji członków Zrzeszenia;

 5. nadzór nad kołami i członkami niestowarzyszonymi zgodnie z właściwością określoną w § 7 ust. 3;

 6. nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie okręgu;

 7. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi regionalnymi dyrekcjami Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe oraz organizacjami społecznymi w zakresie łowiectwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska;

 8. szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia;

 9. wyznaczanie, w porozumieniu z prezydium okręgowej rady łowieckiej, przedstawicieli do organizacji społecznych na terenie swego działania;

 10. składanie, na zasadach ustalonych na podstawie § 13 pkt 10 wniosków o wydzierżawianie obwodów łowieckich;

 11. powoływanie komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3 i art. 42a ustawy;

 12. przyjmowanie i skreślanie członków Zrzeszenia;

 13. prowadzenie rejestru kół;

 14. zwoływanie zebrań wyborczych, o których mowa w § 123 ust. 2;

 15. organizowanie szkoleń dla członków kół;

 16. wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;

 17. powoływanie, spośród członków komisji, o których mowa w § 127 pkt 17, składów oceniających dokonujących oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej i muflonów z zasadami selekcji osobniczej;

 18. prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru łowieckich trofeów medalowych;

 19. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem, a także zleconych przez Zarząd Główny, oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów okręgowych Zrzeszenia.

§ 134

 

 1. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi przewodniczący.

 2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niżą raz w miesiącu.

 3. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań miedzy swych członków.

 

 

 

 

Rozdział XV

Postępowanie w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich

Oddział 1. Przepisy ogólne

§ 135

 1. Postępowanie, w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich przez członków Zrzeszenia będących osobami fizycznymi, obejmuje:

1) postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych i sądy łowieckie,

postępowanie porządkowe prowadzone przez organy koła i zrzeszenia, zwane dalej

„postępowaniem porządkowym”;

2) postępowanie dyscyplinarne w trakcie wykonywania polowania, zwane dalej

„postępowaniem dyscyplinującym”

 1. Sankcje dyscyplinarne wymierzane członkom Zrzeszenia – osobom fizycznym – obejmują:

1) Kary dyscyplinarne;

2) Kary porządkowe;

3 Środki dyscyplinujące nakładane w trakcie wykonywania polowania.

 

 

Oddział 2. Postępowanie dyscyplinarne

§ 136

 1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega członek Zrzeszenia, który popełnił przewinienie łowieckie, a także ten członek Zrzeszenia, który usiłował dokonać przewinienia łowieckiego, podżegał do jego popełnienia lub pomagał w jego popełnieniu.

 2. Utrata członkostwa w Zrzeszeniu, po popełnieniu przewinienia łowieckiego, nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

§ 137

 1. Przewinieniem łowieckim członka Zrzeszenia jest działanie, bądź zaniechanie, polegające na:

1) naruszeniu obowiązującej ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego

ministra regulujących zasady łowiectwa polskiego;

2) naruszeniu postanowień Statutu lub innych uchwał organów Zrzeszenia;

3) wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką;

4) działaniu na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa.

 1. Przewinieniami łowieckimi są także stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego przestępstwa i wykroczenia wymierzone w rozdziale 10 ustawy.

§ 138

 1. Postępowanie dyscyplinarne prowadzą sądy łowieckie i rzecznicy dyscyplinarni.

 2. Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich, w tym składy orzekające tych organów w zależności od rodzaju prowadzonych spraw, oraz tryb postępowania przed tymi organami, określa Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w polskim Związku Łowieckim uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.

 3. Organy Zrzeszenia, koła oraz członkowie Zrzeszenia są obowiązani udzielać pomocy sądom łowieckim i rzecznikom dyscyplinarnym w wykonywaniu ich funkcji.

§ 139

 1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia łowieckiego upłynęły 3 lata.

 2. Postępowanie dyscyplinarne umarza się , jeżeli nie zostało one zakończone w terminie 3 lat od dnia jego wszczęcia.

 3. Wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia o czyny wymienione w rozdziale 10 ustawy przerywa bieg okresów, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

§ 140

Jeżeli wina obwinionego o popełnienie przewinienia łowieckiego nie budzi wątpliwości, szkodliwość czynu nie jest znaczna, obwiniony nie był do tej pory karany przez sądy łowieckie, rzecznik dyscyplinarny bądź sąd łowiecki mogą odstąpić od prowadzenia postępowania dyscyplinarnego i sprawę przekazać zarządowi koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych – właściwemu zarządowi okręgowemu – celem wymierzenia kar porządkowych.

§ 141

 1. Karami dyscyplinarnymi są: kary zasadnicze i dodatkowe.

 2. Karami zasadniczymi są:

1) nagana;

2) zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres od 6 miesięcy do 3 lat;

3) wykluczenie ze Zrzeszenia.

 1. Karami dodatkowymi są:

1) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia i koła na okres do 5 lat;

2) pozbawienie odznaczeń łowieckich w przypadku wykluczenia ze Zrzeszenia;

3) zarządzenie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w miesięczniku „Łowiec Polski” lub

łowieckich pismach regionalnych na koszt ukaranego.

 1. Sąd łowiecki może zobowiązać obwinionego do:

1) naprawienia wyrządzonej szkody;

2) przeproszenia poszkodowanego.

§ 142

 1. W przypadku skazania członka Zrzeszenia przez sąd powszechny za wykroczenia wymienione w rozdziale 10 ustawy, sąd łowiecki na rozprawie wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia.

 2. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec członka Zrzeszenia o przestępstwo z art. 52 lub 53 ustawy, sąd łowiecki na rozprawie wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia na okres od roku do lat 3.

 3. W przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Zrzeszenia postępowania karnego o przestępstwo wymienione w rozdziale 10 ustawy, właściwy zarząd okręgowy zawiesza go w prawach członka Zrzeszenia na okres do zakończenia postępowania karnego. Zawieszenie nie może przekraczać lat 3.

 4. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 3 nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 143

 1. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenie prawa łowieckiego, Statutu lub innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez właściwy dla koła zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego.

 2. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 1 nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 144

Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego lub innego postępowania przewidzianego w przepisach odrębnych.

§ 145

Postępowanie dyscyplinarne o przewinienie łowieckie umarza się, jeżeli w sprawie o ten czyn zapadł wyrok uniewinniający przed sądem powszechnym, a czyn ten nie wypełnia znamion innego przewinienia łowieckiego.

§ 146

W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać z pomocy obrońcy, członka Zrzeszenia, który nie pełni funkcji w jego organach lub nie jest jego pracownikiem.

 

 

 

Oddział 3. Sądy łowieckie

 

§ 147

 1. Sądy łowieckie powołane są do rozpoznawania w trybie dyscyplinarnym spraw osób fizycznych – członków Zrzeszenia oraz byłych członków, o których mowa w § 136 ust. 2.

 2. Sędziowie sądów łowieckich są niezawiśli i podlegają jedynie prawu.

 3. Sędziowie sądów łowieckich wydając orzeczenia kierują się wyłącznie zasadami prawa i etyki łowieckiej

 4. Sądy łowieckie powoływane są:

1) Główny Sąd Łowiecki – w składzie prezesa i od 15 do 25 sędziów Głównego Sądu

Łowieckiego;

2) Okręgowe sądy łowieckie – w składzie prezesa i od 6 do 15 sędziów okręgowych sądów

łowieckich;

 1. Sądy wydają orzeczenia w składach orzekających określonych na podstawie § 138 ust.2.

 

§ 148

 1. Postępowanie przed sadami dyscyplinarnymi jest dwuinstancyjne.

 2. Właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3, jest okręgowy sąd łowiecki.

 3. Sprawy członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich rozpatruje Główny Sąd Łowiecki.

 4. Na zasadach i w trybie określonych regulaminem postępowania, o którym mowa w § 138 ust. 2, od orzeczeń i postanowień:

1) Okręgowych sądów łowieckich przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Łowieckiego;

2) Głównego Sądu Łowieckiego podjętych w pierwszej instancji do powiększonego składu tego

sądu.

§ 149

 1. Prawomocne orzeczenia i postanowienia sądów łowieckich mogą być wzruszane jedynie w drodze skargi nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania na zasadach określonych w regulaminie o którym mowa w § 138 ust. 2.

 2. Uprawnionym do wniesienia skargi nadzwyczajnej są: prezes Głównego Sądu Łowieckiego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i przewodniczący Zarządu Głównego.

 

 

Oddział 4. Rzecznicy dyscyplinarni

 

§ 150

 1. Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania wyjaśniające oraz dochodzenia dyscyplinarne, a także wnoszą i popierają oskarżenia przed sadami łowieckimi o przewinienia łowieckie.

 2. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje niezbędne czynności profilaktyczne mające na celu zapobieganie przewinieniom łowieckim, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu organów koła bądź Zrzeszenia, informuje o tym organy sprawujące nad nimi nadzór.

 3. W przypadku postępowania dyscyplinarnego dotyczącego członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich, sprawy rozpatruje Główny Rzecznik Dyscyplinarny.

 4. Zastosowanie przez organy Zrzeszenia lub koła w stosunku do osób fizycznych – członków Zrzeszenia – kar porządkowych przewidzianych Statutem nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika, gdy uzna on, że przewinienie to jest większej wagi.

§ 151

Powołuje się zespoły rzeczników dyscyplinarnych w składzie:

 1. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego – Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz 4 jego zastępców;

 2. Okręgowych rzeczników dyscyplinarnych – okręgowy rzecznik dyscyplinarny oraz od 1 do 4 jego zastępców.

 

Oddział 5. Postępowanie porządkowe

§ 152

 

 1. Za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia – osoby fizyczne – przewinień przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu, uchwałom organów Zrzeszenia i koła mogą być stosowane kary porządkowe:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do roku;

4) zawieszenia w prawach członka koła na okres do roku.

 1. Kary o których mowa w ust. 1, wymierzone są w stosunku do członków koła przez zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych – kary wymienione w ust. 1 – 3, przez właściwy zarząd okręgowy.

 2. W stosunku do kół dopuszczających się przewinień przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwałom Zrzeszenia mogą być stosowane kary porządkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

 3. Kary porządkowe w stosunku do kół stosuje właściwy zarząd okręgowy.

 4. Przed wymierzeniem kary zarząd koła, bądź zarząd okręgowy, są obowiązane wysłuchać zainteresowanego lub umożliwić mu w inny sposób zajęcie stanowiska.

§ 153

 

O zastosowaniu kary porządkowej, o której mowa w § 152 ust. 1 pkt 3 i 4, prezes zarządu koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych, kary, o których mowa w § 152 ust. 1 pkt 3, łowczy okręgowy, są obowiązani powiadomić w terminie 14 dni właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

§ 154

 

 1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów oraz zasad postępowania z trofeami łowieckimi, właściwy zarząd okręgowy, na podstawie arkusza oceny sporządzonego przez komisje, o których mowa w art. 42d ustawy lub w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich pozostających poza zarządem Zrzeszenia, na wniosek zarządu okręgowego dla miejsca pozyskania zwierzyny, stosuje się kary porządkowe:

1) Upomnienie;

2) Nagana;

3) Zawieszenie w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej lub

muflonów na okres do 2 lat

4) Zawieszenie w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflonów na okres do 2 lat.

 1. Przy wymierzaniu kar porządkowych zarząd okręgowy stosuje zasady określone w uchwale, o której mowa w § 108 pkt 12.

 2. Wymierzenie kary porządkowej, o której mowa w § 152, nie stoi na przeszkodzie wszczęciu przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego.

§ 155

 

Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa z akt osobowych członka, po okresie 2 lat od dnia jej orzeczenia, a w przypadku określonym w § 152 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w § 154 ust. 1 pkt 3 i 4 od jej odbycia

§ 156

 

W stosunku do osób pełniących funkcję w organach koła zarząd koła nie może stosować kar porządkowych.

 

 

Oddział 6. Postępowanie dyscyplinujące

§ 157

 

 1. W przypadku naruszenia zasad i warunków wykonywania polowania, w szczególności przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym, prowadzący polowanie może stosować środki dyscyplinujące:

1) upomnienie

2) wykluczenie z części lub całości polowania.

 1. O naruszeniu przepisów i zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 1, prowadzący polowanie powiadamia zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów na terenach ośrodków hodowli zwierzyny – właściwy zarząd okręgowy.

 2. Zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1, na terenach ośrodków hodowli zwierzyny – właściwy zarząd okręgowy, niezależnie od środków wymienionych w ust. 1, może stosować kary porządkowe przewidziane w § 152 ust. 1.

 3. Od decyzji prowadzącego polowanie odwołanie nie przysługuje. Na wniosek zainteresowanych zarząd koła może wypowiedzieć się odnośnie zasadności nałożonych przez prowadzącego polowanie środków dyscyplinujących.

 

 

 

Rozdział XVI

Organy kontroli wewnętrznej

§ 158

Organami kontroli wewnętrznej Zrzeszenia są: Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne

Oddział 1. Główna Komisja Rewizyjna

§ 159

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego.

 2. Główna Komisja Rewizyjna może również kontrolować działalność okręgowych organów Zrzeszenia oraz kół.

 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza

§ 160

 1. Głowna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności z własnej inicjatywy lub na polecenie Naczelnej Rady Łowieckiej oraz – w przypadku określonym w § 159 ust. 2 – na wniosek Zarządu Głównego.

 2. Główna Komisja Rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności Zarządu Głównego co najmniej raz w roku.

 3. Główna Komisja Rewizyjna składa corocznie Naczelnej Radzie Łowieckiej sprawozdania z wyników kontroli, przedkładając wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

 4. Główna Komisja Rewizyjna koordynuje pracę okręgowych komisji rewizyjnych.

 

Oddział 2. Okręgowa komisja rewizyjna

§ 161

 1. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do kontroli analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej zarządu okręgowego.

 2. Okręgowa komisja rewizyjna może również kontrolować w zakresie określonym w ust. 1 działalność w kołach.

 3. Okręgowa komisja rewizyjna powołana jest w składzie 7 osób.

 4. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają ze swojego grona zastępcę i sekretarza.

§ 162

 1. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje czynności z własnej inicjatywy lub na polecenie okręgowej rady łowieckiej – w przypadku określonym w § 161 ust. 2 – także na wniosek zarządu okręgowego.

 2. Okręgowa komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu okręgowego co najmniej raz w roku.

 3. Okręgowa komisja rewizyjna składa corocznie okręgowej radzie łowieckiej sprawozdania z wyników kontroli, przedkładając wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium zarządowi okręgowemu.

 

Rozdział XVII

Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia

§ 163

 1. Pracownicy Zrzeszenia nie mogą być członkami organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 3 i 4, a także być społecznymi członkami organów Zrzeszenia wymienionych w § 98 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 pkt 3.

 2. Sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz członkowie komisji rewizyjnych nie mogą wchodzić w skład innych organów Zrzeszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, mogą być członkami organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, jeżeli te nie dokonały ich wyboru.

 4. Nie można jednocześnie być członkiem organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt. 3.

 5. W skład organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 3, nie mogą wchodzić osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie:

1) łowiectwa – w oparciu o przepisy rozdziału 4 ustawy;

2) obrotu zwierzyną żywą, tuszami zwierzyny i ich częściami.

 

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE,

NADZÓR ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

 

Rozdział XVIII

Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§ 164

 1. Obszarem właściwości terytorialnej okręgowych organów łowieckich jest okręg.

 2. Wykaz okręgów oraz ich granice stanowią zał. nr 4 do Statutu. /tylko oryginał/.

§ 165

 1. Kadencja wszystkich organów Zrzeszenia oraz kół, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa 5 lat

 2. Zwyczajne Krajowe Zjazdy Delegatów oraz zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów zwoływane są w ostatnim półroczu upływającej kadencji.

 3. Organy Zrzeszenia i koła rozpoczynają swoją kadencję a chwilą ich wyboru, a kończą z chwilą wyboru organów nowej kadencji.

§ 166

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swoją funkcję w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się pełnienia funkcji;

3) utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a ponadto w przypadku funkcji w organie koła, utraty

członkostwa w kole;

4) orzeczenia przez sąd łowiecki kary dyscyplinarnej, o której mowa w § 141 ust.3 pkt 1.

 1. Zaprzestanie pełnienia funkcji, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu organu powołującego, a w przypadku funkcji w organach, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, na najbliższym posiedzeniu tych organów.

§ 167

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów kół może być odwołany ze swojej funkcji w każdym czasie przez organ, który go powołał.

 2. Członkowie Zrzeszenia i kół mogą być wybierani do organów Zrzeszenia i kół ponownie w każdym czasie.

§ 168

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła podejmują swoje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.

 2. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka Zrzeszenia, a w przypadkach dotyczących koła, także zawieszonych w prawach członka koła.

 3. Uchwały w sprawie rozwiązania koła podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków koła.

 4. Uchwały dotyczące nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia, wykluczenia członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia wymagają większości 2/3 głosów.

 5. Bezwzględną większością głosów podejmowane są uchwały dotyczące zmian Statutu, odwołania członków organów Zrzeszenia bądź koła, połączenia koła z innym kołem oraz podziału koła.

§ 169

 1. Poza wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 3, organy Zrzeszenia i koła podejmują swe uchwały w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła oraz wykluczenia członka z koła podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek 1/3 członków danego organu Zrzeszenia lub koła obecnych podczas obrad.

§ 170

 1. Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia do koła bądź Zrzeszenia, wykluczenia bądź skreślenia z koła, skreślenia ze Zrzeszenia, orzeczenia przez sąd łowiecki wykluczenia ze Zrzeszenia, wymierzenie członkowi Zrzeszenia lub koła kary porządkowej, wymagają uzasadnienia.

 2. Uzasadnienia wymagają także uchwały podejmowane w trybie odwoławczym.

 3. Uchwały o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z ich uzasadnieniem zainteresowany powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 powinien być także pouczony o trybie odwołania.

§ 171

 

 1. Od uchwał organów Zrzeszenia bądź koła, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia przysługuje odwołanie.

 2. Odwołanie przysługuje od uchwał:

1) zarządu koła do walnego zgromadzenia koła;

2) walnego zgromadzenia koła do zarządu okręgowego;

3) zarządu okręgowego do okręgowej rady łowieckiej;

4) Zarządu Głównego i okręgowej rady łowieckiej do Naczelnej Rady Łowieckiej.

 1. Od uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką odwołanie nie przysługuje.

§ 172

 

 1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, a w przypadku, gdy Statut wymaga jej doręczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie koła odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła.

 2. W przypadku złożenia odwołania organ, który podjął uchwałę, uznając, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni uchwałę zaskarżoną.

 3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie powinny być przekazane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki.

 4. Poza uzasadnionymi przypadkami organ odwoławczy rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.

 5. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożone odwołanie w trybie i terminie określonych Statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy.

 6. Złożenie odwołania od uchwały powołującej lub odwołującej członków organów koła lub Zrzeszenia nie wstrzymuje wykonania uchwały.

 7. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy:

1) odwołania nie uwzględnia;

2) uchyla zaskarżoną uchwałę;

3) uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania;

4) zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty.

 1. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym są prawomocne.

 

Rozdział XIX

Nadzór

§ 173

 1. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 113 pkt. 5 1 § 133 pkt. 8, organ nadzorujący może żądać od członków Zrzeszenia bądź koła, a także podległych organów Zrzeszenia, niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień, a także przedłożenia wymaganych dokumentów.

 2. Organ nadzorujący ma prawo uchylić każdą uchwałę koła lub nadzorowanego organu Zrzeszenia, w przypadku niezgodności uchwały z prawem bądź Statutem.

 3. Organ nadzorujący, uchylając uchwałę na podstawie ust. 2, ma prawo także uchylić poprzedzające je uchwały podjęte w sprawie.

 4. Od uchwały podjętej w trybie ust. 2 przysługuje odwołanie. Przepis § 171 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 5. Złożenie odwołania od uchwały podjętej w trybie ust. 2 i 3 nie wstrzymuje jej wykonania.

Rozdział XX

Wznowienie postępowania

§ 174

 1. Postępowanie w sprawach zakończonych prawomocną uchwałą może być wznowione w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy podejmowaniu tych uchwał.

 2. Właściwym do podjęcia uchwały o wznowieniu postępowania jest organ nadrzędny w rozumieniu § 171 ust. 2 nad organem, który podjął uchwałę ostateczną, a w przypadku uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką – Naczelna Rada Łowiecka.

 

DZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA

Rozdział XXI

 

Majątek i fundusze, składka członkowska i wpisowe

§ 175

Majątek i fundusze Zrzeszenia powstają z wpłat wpisowego, składek członkowskich, opłat,

dochodów z własnej działalności i imprez organizowanych przez Zrzeszenie, dochodów z majątku

Zrzeszenia oraz z darowizn i innych uznanych źródeł.

§ 176

 

 1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą i rolniczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 2. Dochód z działalności gospodarczej i rolniczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 177

 

Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 178

 

Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej oraz inne cele

określone uchwałami władz i organów.

§ 179

 1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy, zwany funduszem zasadniczym.

 2. W ramach części składki członkowskiej, przysługującej Zarządowi Głównemu Zrzeszenia, tworzy się fundusze celowe – fundusz kultury łowieckiej oraz fundusz współpracy międzynarodowej – w wysokości 1,5% każdy.

 3. Zrzeszenie może, na mocy uchwał swych organów, tworzyć inne fundusze celowe.

 4. Zrzeszenie tworzy inne fundusze w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

 

§ 180

 

Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet Zarządu

Głównego i budżety zarządów okręgowych właściwych według miejsca stałego pobytu członków i

właściwych dla położenia obwodów dzierżawionych przez koła.

§ 181

 

 1. Roczna składka członkowska nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat zysku, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 2. Składka ulgowa, w wysokości 50% składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

 3. Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony we właściwym zarządzie okręgowym.

 4. Składkę o której mowa w § 127 pkt 15, ustala się w oparciu o rzeczywiste potrzeby finansowe okręgu związane z realizacją zadań statutowych.

 5. Składka powinna być uiszczana w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny.

 6. Wpisowe do Zrzeszenia wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok.

 

 

 

Rozdział XXII

Reprezentacja Zrzeszenia

 

§ 182 Oświadczenia woli w imieniu Zrzeszenia składa Łowczy Krajowy lub inne osoby przez niego upoważnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Uaktualniono decyzją WZK z dnia 14. 05. 2010 r.

 

§ 28 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Adres siedziby koła:

83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 19/29 tel. (58) 681-75-68 /adres sekretarza koła – członka zarządu/.

Konto Bankowe Koła:Millennium Bank 20 1160 2202 0000 0000 5253 5353

 

 

Załącznik nr 2

Uaktualniono decyzją WZK z dnia 14. 05. 2010 r.

 

§ 33 Statutu WKŁ nr 284 „RARÓG”

 

Pieczęci koła

 

 

 

Nagłówkowa: Okrągła:

 

 

 

 

 

Prezesa:

 

 

 

Łowczego:

 

 

 

 

Podłowczego:

 

 

 

 

Skarbnika:

 

 

 

Sekretarza:

 

Załącznik nr 3

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 284 „RARÓG”

83 – 330 ŻUKOWO, ul. Armii Krajowej 19/29

 

Proszę o przyjecie mnie w poczet członków Wojskowego Koła Łowieckiego nr 284 „RARÓG” w Gdańsku, które będzie moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego jestem od dnia ...................i właściwym z uwagi na miejsce stałego zamieszkania jest dla mnie Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w ....................................

 2. Posiadam uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe*), selekcjonerskie*), sokolnicze*).

 3. a) nie jestem członkiem innego koła łowieckiego*)

b) jestem członkiem koła łowieckiego:*)

-............................................, które jest moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)

-............................................, które jest moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)

4. Zobowiązuje się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, Statutu Polskiego

Związku Łowieckiego, przepisów wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących w

Związku, oraz kole łowieckim, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej;

regularnie uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujące opłaty w kole oraz

wywiązywać się z pozostałych obowiązków wynikających ze Statutu Polskiego Związku

Łowieckiego oraz uchwał koła.

Moje dane personalne są następujące:

Imię (imiona) i nazwisko: ................................................................................................

Imiona rodziców: .............................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................

Obywatelstwo: .................................................................................................................

Adres stałego zamieszkania: ...........................................................................................

Wykształcenie i wykonywany zawód: ............................................................................

Numer telefonu kontaktowego: ........................................................................................

Nr NIP: ...................................................... Nr pesel; .......................................................

.................................., dnia ................................

 

Podpis czytelny

 

Załączniki:

 1. Zaświadczenie właściwego Zarządu Okręgowego o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim i posiadanych uprawnieniach.

 2. Kserokopia dokumentu tożsamości.

 3. .....................................................

============================================================

DECYZJA ZARZADU WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO „RARÓG”

Uchwałą Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 284 „RARÓG” w Gdańsku z dnia..............

Nr ...................... postanowiono przyjąć ...............................................................................................

w poczet członków koła macierzystego*) niemacierzystego*).

Za Zarząd

*) niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 5

 

Uaktualniono uchwałą Walnego Zgromadzenia WKŁ „RARÓG”z dnia 14. 06. 2013 r.

 

 

§ 53 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

 

Decyzją Walnego Zgromadzenia Wojskowego Koła Łowieckiego z dnia 14 czerwca 2013 roku,

upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego (odstrzały) w imieniu zarządu koła ewidencjonuje i wydaje jednoosobowo Łowczy Koła Łowieckiego. W przypadku dłuższej nieobecności lub choroby łowczego, funkcje te wykonuje podłowczy /§ 62 pkt 2 i 3/. Termin ważności „upoważnień” określa łowczy koła.

 

Pozyskaną zwierzynę myśliwy przekazuje do „Punktu Skupu Zwierzyny” wg obowiązujących zasad, ma również prawo zagospodarować ją na użytek własny, o fakcie pozyskania zwierzyny informuje łowczego koła w terminie nie przekraczającym 24 godzin od momentu jej pozyskania, niezależnie od wpisu do książki ewidencji zgłoszeń

 

Trofea zwierzyny płowej i odyńców myśliwi przedstawiają na Walnym Zgromadzeniu Koła. Walne Zgromadzenie Koła podejmuje decyzję o przekazaniu myśliwemu, lub utracie na rzecz koła przedstawionych trofeów.

 

„Upoważnienia” można wydawać myśliwym zrzeszonym z poza koła – z możliwością wykonywania polowania wyłącznie w towarzystwie myśliwego WKŁ „RARÓG”.

Myśliwi niezrzeszeni, członkowie PZŁ nie będący członkami żadnego koła łowieckiego, mogą uzyskać „upoważnienie” tylko za opłatą, równą jednomiesięcznej, aktualnej składki w kole - za jeden dzień polowania. Opłatę należy dokonać przelewem przed otrzymaniem upoważnienia do wykonywania polowania. Polowanie można odbywać wyłącznie w towarzystwie myśliwego koła „RARÓG”.

 

Myśliwi „dewizowi” wykonują polowania na zasadach określonych innymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Uaktualniono uchwałą Walnego Zgromadzenia WKŁ „RARÓG” z dnia 14. 06. 2013 r.

 

§ 53 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

Wpisowe do koła: /10/ - dziesięciokrotność aktualnej składki rocznej do Zrzeszenia, dla uczniów i studentów do 25 roku życia /5/ - pięciokrotność składki rocznej do Zrzeszenia.

 

Składki: wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole ustala się na poziomie 25 zł.

Uczniowie i studenci do 25 roku życia, oraz członkowie koła, którzy ukończyli 70 rok życia opłacają 50% wysokości składki miesięcznej. Zwalnia się z opłacania składek członkowskich członków koła, którzy ukończyli 80 rok życia. Składki członkowskie winne być opłacane regularnie, co miesiąc, do dnia 15 każdego miesiąca. Składkę za marzec wnieść do końca lutego. Nieopłacenie składek członkowskich przez kolejne 3 miesiące skutkuje skreśleniem z listy członków koła /§ 41 i § 43 pkt 2/.

 

Opłaty za zwierzynę braną na użytek własny: myśliwi koła łowieckiego oraz inni myśliwi którzy pozyskali zwierzynę w obwodach dzierżawionych przez koło, wnoszą opłatę na rachunek bankowy koła / patrz załącznik nr 1/ na podstawie protokołu wystawionego przez łowczego koła, według aktualnie obowiązujących cen w punkcie skupu zwierzyny. Opłaty te wnosi się przelewem w terminie do 30 dni od chwili pozyskania.

 

Opłaty na rzecz Zrzeszenia: wysokość jej każdorazowo ustala Zarząd Główny PZŁ.

Składka ulgowa w wysokości 50% przysługuje młodzieży do 25 roku, oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia. Opłaty te należy wnieść przelewem na konto koła do 15 grudnia. Składki te opłaca się „z góry” na rok następny.

 

Płatności i inne opłaty: za nieprzepracowane godziny na rzecz koła, ustalone decyzją Walnego Zgromadzenia wynoszą 10 zł. za każdą nieprzepracowaną godzinę. Za ewidencję prac, ich jakość odpowiada łowczy koła. Opłaty te wnosi się do końca lutego. Do prac na rzecz koła zalicza się prace zlecone w imieniu Zarządu Koła przez Łowczego Koła lub Podłowczego Koła.

Z prac na rzecz koła zwolnieni są: myśliwi po 70 roku życia.

Za odstawioną zwierzynę płową – jelenie z obwodu nr 116, myśliwemu przysługuje premia w wysokości 40% wartości tuszy, za pozostałą zwierzynę z obu dzierżawionych obwodów - 20% Opłaty za pozyskaną zwierzynę drobną przez myśliwych ustala się według aktualnie obowiązującego cennika w punkcie skupu zwierzyny, jeżeli ten rodzaj zwierzyny nie jest skupywany, wówczas Walne Zgromadzenie Koła ustala ryczałt w wysokości: zające: 15 zł

gęsi, kaczki, łyski, bażanty, kuropatwy, gołębie i słonki: ryczałt 30 zł

lisy, jenoty, borsuki, norki amerykańskie, tchórze, kuny, norki amerykańskie i szopy pracze – traktowane jako szkodniki, zwolnione z opłat;

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2a

 

 1. Awers sztandaru Wojskowego Koła Łowickiego:

 awers sztandaru

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      2. Rewers sztandaru Wojskowego Koła Łowieckiego:

 

 

 rewers sztandaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zgadzam się na korzystanie z plików cookie

EU Cookie Directive Module Information